Ortoklinika

RODO

OGÓLNY FORMULARZ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DO DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 314, 15-002 Białystok – zwany dalej PL.
 2. Inspektorem ochrony danych w PL jest Pani Anna Herud. Kontakt do inspektora ochrony danych: poczta@ortoklinika.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  b) w celach finansowo księgowych,
  c) w celu obsługi Pani/Pana korespondencji. Jako prawnie uzasadniony interes PL należy rozumieć obowiązek zajęcia się zgłoszoną sprawą,
  d) w celach archiwalnych,
  e) w celu realizacji i obsługi umowy i/lub zgody na leczenie,
  f) w celu dochodzenia praw i ochrony przed roszczeniami. Jako prawnie uzasadniony interes PL należy rozumieć prawo do dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami.
 4.  Zadania wymienione w ust. 3 realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:
  a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  b) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018, poz. 617).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, a także organy właściwe do załatwienia Państwa spraw na mocy przepisów prawa.
 6. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych,
  b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia.
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej.
 8. Z uwagi na fakt, że niektórzy z naszych dostawców rozwiązań leczniczych oraz informatycznych mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w tzw. „Państwach Trzecich”. Przekazanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń oraz wiążących reguł korporacyjnych. Ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię tych danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 11. W przypadku realizacji celów, których podstawą prawną jest Państwa zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość zrealizowania dla Państwa danej usługi. W przypadku realizacji zadań wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku danych zbieranych na potrzeby realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.